KONTAKTIRAJTE NAS
Klaster Vinistra
Prolaz Ernesta Jelušića 1
52000 Pazin, Croatia

info@klaster-vinistra.hr
+385 52 621 698

Azrri

O nama


Osnivanje:

Županijska Skupština Istarske županije donijela je na temelju čl. 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima ( NN br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01 i 60/01) te čl. 76. Statuta Istarske županije ( «Službene novine Istarske županije br. 2/01 i 12/01) Odluku o osnivanju trgovačkog društva AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Klasa: 024-01/02-01/01, Urbroj: 2163/1-01-02-3, od 11. prosinca 2002. godine.
AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. sa sjedištem u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, registrirana je kod Trgovačkog suda u rijeci, Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt- 03/60-2, MBS: 040179222 dana 13.01.2003. godine.


Područja aktivnosti:

Područja aktivnosti Agencije za ruralni razvoj Istre su poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo, upravljanje gospodarskim i razvojnim programima, istraživanje i razvoj, edukacija poljoprivrednika te promidžba Istarske županije.


Djelatnici:

Direktor Agencije za ruralni razvoj Istre je Graciano Prekalj a Agencija trenutno zapošljava 22 stalnih djelatnika a povremeno za potrebe sezonskih poslova kao što su strojna sadnja i poslovi navodnjavanja zapošljava djelatnike na određeno vrijeme.


Sjedište:

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
Šetalište Pazinske gimnazije 1
52000 Pazin

Tel: ++385 52 619 610
Fax: ++385 52 616 610
e-mail: info(at)azrri.hr

Nosioci IQ oznake

Događanja

Vinistra 2017

12. - 14. svibnja 2017.

Pokrovitelji: